Leverings-en betalingsvoorwaarden Kraamteam FRL

 

In deze leverings-en betalingsvoorwaarden wordt verstaan onder:

De Kraamverzorgende: De zelfstandige ondernemer, die de opdracht van kraamzorg verlening aanvaardt onder de naam van de kraamverzorgende van jou keuze. (een teamlid van Kraamteam FRL)

De Opdrachtgever: De zorgvrager of de vertegenwoordiger van de zorgvrager.

 

De Kraamzorg

De kraamzorg vindt plaats op basis van een indicatie met behulp van het Landelijk Indicatie Protocol (LIP) afgegeven door het Centrum Indicatiestelling Zorg(CIZ), een zorgverzekeraar of op basis van een particuliere afspraak met de zorgvrager. Kraamteam FRL levert zorg op maat, lettend op de gezinssituatie en de zorgbehoefte van moeder en kind. Indien de kraamzorg wordt geleverd op basis van Het Landelijk Indicatie Protocol dan kan er indien nodig een herindicatie plaatsvinden tijdens de kraamweek. Herindicatie is dan altijd in overleg met andere disciplines in de zorg zoals de verloskundige of huisarts en met de zorgvrager.

 

Het intakegesprek

Rond de 7e maand van de zwagerschap komt de  kraamverzorgende van jou keuze van Kraamteam FRL bij de zorgvrager thuis voor een intakegesprek. In een intakegesprek met de zorgvrager stellen we de aard en omvang van de kraamzorg schriftelijk vast aan de hand van het Landelijk Indicatie Protocol, zoals hierboven is vermeld. Tevens ontvangt de zorgvrager het zorgdossier. Indien de intake telefonisch plaatsvindt wordt het zorgdossier en de bijbehorende informatie binnen 5 werkdagen naar de zorgvrager toegezonden.

 

Aantal uren zorg

Het basispakket biedt 49 uren zorg bij borstvoeding en 45 uren bij kunstvoeding, exclusief bevallingsassistentie. Dit is van toepassing wanneer het kraambed ”normaal” verloopt, de baby een goede start maakt en er geen bijzonderheden zijn in het gezin. Meer uren zorg wordt geboden in situaties waarin er iets aan de hand is met de moeder, de baby of hun omgeving. Minder uren zorg komt voor wanneer de toekomstige kraamvrouw zelf kiest voor minder zorg en zij zelf in staat is een aantal activiteiten zelf uit te voeren. Bij ziekenhuisopname, en het niet zelfstandig voeren van een huishouden. Het wettelijk minimum is vastgesteld op 24 uur over 8 dagen en het maximum op 80 uren over 10 dagen.

 

De kraamzorg geleverd door Kraamteam FRL bestaat uit de volgende onderdelen:

-Lichamelijke verzorging, geestelijke ondersteuning en controle van moeder en kind.

-Het geven van voorlichting en instructie.

-Observeren, signaleren en rapporteren in een zorgdossier.

-Verzorgen en opvangen van huisgenoten en visite.

-Waarborgen van hygiëne.

-Verrichten van huishoudelijke taken ,m.b.t. de zorg van moeder en kind.     

                                                                                           

Kosten

Van de zorgvrager wordt verwacht dat zij de polisvoorwaarden van de zorgverzekering doorneemt zodat zij goed op de hoogte is van de kosten die zijn verbonden aan het leveren van kraamzorg, bijvoorbeeld de eigen bijdrage. De kosten worden door Kraamteam FRL of de organisatie waar zij mee samenwerkt bij de zorgvrager in rekening gebracht of direct bij de zorgverzekeraar van de zorgvrager, afhankelijk van de afspraken met de verschillende zorgverzekeraars. Wanneer de zorgvrager gebruik wil maken van aanvullende kraamzorg bovenop de geïndiceerde aantal uren kraamzorg en/of overige aanvullende diensten is de zorgvrager verplicht de kosten hiervan te vergoeden. Op alle overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.

Kraamteam FRL en de zorgaanvrager kunnen de overeenkomst beëindigen. Kraamteam FRL rekent € 75,- administratiekosten bij het annuleren van de inschrijving, tenzij het medisch gegrond is. Annulering kan uitsluitend schriftelijk. De zorgvrager ontvangt een factuur en wordt geacht deze binnen 14 dagen te betalen na de factuurdatum. Indien niet binnen deze termijn aan de betalingsplicht is voldaan krijgt de zorgvrager een herinnering en kan de vordering in handen worden gegeven van een incassobureau. In dat geval worden de extra kosten voor deze procedure doorberekend aan de zorgvrager. Deze betalingsvoorwaarden gelden tevens voor de eigen bijdrage van de geleverde aantal uren kraamzorg.

 

Overmacht

Kraamteam FRL zorgt bij overmacht situaties (bijvoorbeeld bij ziekte) voor vervanging en een duidelijke overdracht. Dit betreft een professionele en gediplomeerde collega kraamverzorgende. Kraamteam FRL brengt de zorgvrager hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte. Mocht dat in u geval voorkomen dan valt u onder de voorwaarden van de door hun geleverde kraamzorg.

 

Zorgovereenkomst

Kraamteam FRL biedt u ter bevestiging van uw aanvraag een zorgovereenkomst aan. Zowel de kraamverzorgende als de opdrachtgever zullen deze overeenkomst ondertekenen.

 

Klachten

Kraamteam FRL levert kwalitatief verantwoorde zorg, met inachtneming van de wet en regelgeving waarvan Kraamteam FRL gebonden is. Mocht de zorgvrager ergens niet tevreden over zijn, dan is het verstandig om het bespreekbaar te maken, en te streven naar een oplossing. De zorgvrager kan ook altijd een beroep doen op een onafhankelijke klachtenfunctionaris. Het geldende klachtenreglement wordt op aanvraag verstrekt door de kraamverzorgende. 

 

Privacy

Kraamteam FRL houdt zich aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens en heeft een plicht tot geheimhouding. Met uitzondering van zaken zoals vastgelegd in de meldcode (huiselijk geweld en kindermishandeling), de verloskundige en diegene die samen met Kraamteam FRL betrokken zijn bij het verlenen van de kraamzorg. Dit gebeurt in overleg met de zorgvrager. De zorgvrager geeft door ondertekening van de zorgovereenkomst wel toestemming ten behoeve van de verplichte metingen van zorginhoudelijke kwaliteitsindicatoren, het meten van ervaringen van de zorgvrager en de opdracht aan de jeugdgezondheidszorg. In uw zorgdossier kunt u dit formulier terug vinden.

 

Aansprakelijkheid

Kraamteam FRL is verzekerd voor aansprakelijkheid. Ook de opdrachtgever wordt geacht verzekerd te zijn voor wettelijke aansprakelijkheid. De kraamverzorgende erkent geen enkele aansprakelijkheid voor het verlies van de in gebruik gegeven huissleutel.

 

Arbeidsomstandigheden

Kraamteam FRL werkt volgens de normen van de Arbo-checklist. Hierbij gaat het om veiligheid, hygiëne, werkmaterialen en lichamelijke en geestelijke belasting. Als zorgvrager bent u mede verantwoordelijk om te zorgen dat er onder goede arbeidsomstandigheden en met goed materiaal gewerkt kan worden. Kraamteam FRL werkt volgens de vastgestelde werkwijze en richtlijnen van de HKZ. De Kraamverzorgster rookt niet en verwacht dat in de ruimte waar zij werkzaam is en waar de baby zich bevindt niet gerookt wordt.

 

Respect

Kraamteam FRL verwacht dat zij en de zorgvrager elkaar met respect behandelen, ongeacht cultuur , leeftijd, geloof of sociale achtergrond. De zorgvrager onthoudt zich van gedrag zoals agressie, discriminatie, (seksuele) intimidatie en/of ander gedrag dat schadelijk is voor de gezondheid en welzijn voor de kraamverzorgende en andere personen werkzaam met (stagiaire) of vervanging van Kraamteam FRL. In geval van ongewenst gedrag en niet acceptabele werkomstandigheden kan Kraamteam FRL de aangevraagde zorg weigeren of beëindigen.